تجارت سرب و روی ایران در سال ۹۴ چگونه بود؟

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

مهم ترین کشورهای هدف صادرات سرب و روی ایران کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، هند و چین هستند.

ارزش تقریبی تجارت خارجی ایران در مجموع سرب و روی و محصولات مرتبط در سال ۹۴ حدود ۲۷۹ هزار تن به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار بود که سهم ارزشی سرب از مجموع آن ۳۸ است.
چهار کشور عمده طرف تجاری ایران در بخش سرب و روی شامل ترکیه، امارات، هند و چین بودند.

در حوزه روی شاهد صادرات سالانه کشور ۱۹۷ میلیون دلار بودیم که ترکیه با سهم ۴۴ درصدی، هند با سهم ۱۹ درصدی و چین با سهم ۱۰ درصدی بازارهای اصلی هدف صادراتی کشور بودند.
گفتنی است، ۶۳ درصد وزنی صادرات بصورت شمش روی و ۳۶ درصد آن بصورت کنسانتره و خاک (خام) صادر شد.
در بخش واردات روی نیز ۴۹٫۳ میلیون دلار در سال عموما از ترکیه ۴۹ درصد و چین ۴۳ درصد صورت گرفت.

این گزارش می افزاید، در حوزه سرب و محصولات مرتبط، صادرات کشور به ۱۴۱ میلیون دلار رسید که عمده صادرات نیز به امارات با ۲۹ درصد، چین با ۱۹ درصد و هند با ۱۷ درصد بود.
واردات سرب کشور ۶٫۳ میلیون دلار بوده که عمدتا از امارات به میزان ۴۲ درصد، هند با ۳۹ درصد و چین با ۱۵ درصد صورت گرفته است.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps