حضور بی نظیر و پور شور مردم در جشن هفت باغ مهربانی در سینما روباز گاوازنگ