مدل سرمایه گذاری خارجی ها در سنگ اهن و فولاد می تواند در صنعت سرب و روی تکرار شود.

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

در ورود سرمایه گذار خارجی نباید فقط به انتقال تکنولوژی و پیمانکاری اکتفا کرد بلکه باید تمرکز را بروی ورود سرمایه به کشور معطوف کنیم.

 ابراهیم جمیلی مدیر عامل هلدینگ زرین معدن آسیا در گفت و گو با معدن ۲۴ گفت: فعالان معدنی از ورود سرمایه گذار خارجی به معادن ایران استقبال می کنند ولی اینکه خارجی های فقط  خدمات پیمانکاری خود را به حوزه معدن و صنایع معدنی تحمیل کنند منطقی نیست.
وی افزود: ایران در زمینه سرب و روی از ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است. که می توانیم از توانمندیهای آنها استفاده کنیم.
جمیلی خاطر نشان کرد: اکتشافات در معادن ایران سطحی بوده و کمتر اکتشافات عمیق صورت گرفته که در این حوزه نیازمند سرمایه گذار خارجی هستیم و باید  شرکت های ایرانی  با شناسایی شرکای خارجی به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه اکتشاف،استخراج و فراوری معدن باشند.
مدیر عامل هلدینگ زرین معدن اسیا افزود:بازار ایران تشته سرمایه گذاری خارجی است و باید همانند فولاد و سنگ آهن به دنبال سرمایه خارجی ها در بخش سرب و روی باشیم.
وی افزود:هنوز بطور کامل ظرفیتهای معدنی ایران به خارجی ها معرفی نشده و در این بخش دارای اشکال عمده هستیم.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps