چشم انداز مثبت برای بازار فلزات در سال ۲۰۱۷/بازار فولاد سال آینده بی رمق می شود.

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

چشم انداز قیمت فلزات برای سال ۲۰۱۷ صعودی می باشد.

چشم انداز قیمت فلزات برای سال آینده توسط برخی از تحولات در سال ۲۰۱۶ به ویژه هزینه زیرساخت های اضافی در چین و دیگر بازارهای توسعه یافته صعودی پیش بینی می شود.
توسعه کلیدی دیگر که منجر به چشم انداز صعودی می شود انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده است.
به گفته تحلیل گران، انتظار می رود روی در بین فلزات دیگر در سال ۲۰۱۷ افزایش بیشتری را داشته باشد در حالی که قلع و سرب نیز دچار تغییراتی می شوند. با این حال فولاد با توجه به عرضه خوب بازارهای جهانی دچار کاهش قیمت می شود.
به جهت کاهش سرعت تولید جهانی و تقاضای بیشتر جهانی به خصوص در چین، کسرش عرضه پیش بینی شده برای روی تمام فلزات را تحت الشعاع قرار خواهد داد. کسری ۲۰۹۰۰۰ در سال ۲۰۱۷ انتظار می رود تا سال ۲۰۱۹ به ۲۷۹۰۰۰ تن افزایش یابد.
قیمت روی پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به صورت میانگین سالانه ۶٫۱ درصد افزایش یابد و از ۲۶۰۰ دلار بر تن عبور می کند. در حالی که در ۵ سال گذشته به صورت میانگین سالانه ۲ درصد افزایش داشته است.
قرارداد ۳ ماهه روی در بورس فلزات لندن در روز ۲۰ دسامبر ۲۶۳۶ دلار بر تن بسته شد که ۴٫۲ درصد نسبت به ۶ دسامبر افت داشت.
انتظار می رود قیمت سرب به طور متوسط ۲۰۰۰ دلار بر تن در سال ۲۰۱۷ و ۲۱۵۰ دلار بر تن در سال ۲۰۲۰ باشد.
قرارداد سه ماهه سرب بورس فلزات لندن ۲۰ دسامبر ۲۱۹۹ دلار بر تن با افزایش ۴٫۹ درصدی نسبت به ۶ دسامبر بسته شد.
منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps